Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn
herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf
en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten
en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om
informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige
raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien
van de overeenkomst op afstand;
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan
consumenten aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de
ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van goederen en/of diensten,
tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of
meer technieken voor communicatie op afstand techniek voor communicatie op afstand:
middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat
consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Bedrijfsnaam: Duvora
Adres: Parklaan 472, Waddinxveen, 2742MG, Nederland
KVK-Nummer: 94119880
Email: Info@duvora.nl


Artikel 3 - Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op
elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestelling tussen ondernemer en
consument.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk
is, wordt voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangegeven dat de
algemene voorwaarden bij de handelaar kunnen worden ingezien en dat zij op verzoek van
de consument zo spoedig mogelijk kosteloos aan hem zullen worden toegezonden.
In afwijking van het vorige lid wordt, wanneer de overeenkomst op afstand elektronisch
wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden vóór de sluiting van de
overeenkomst op afstand aan de consument in elektronische vorm ter beschikking gesteld
op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden
opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal
voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de
algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op
verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen
worden toegezonden.
Indien naast deze algemene voorwaarden tevens bijzondere product- of
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn de leden 2 en 3 van overeenkomstige
toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden
steeds beroepen op de voor hem gunstigste bepaling.
Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of
gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, zullen de rest van de overeenkomst en deze
Algemene Voorwaarden van kracht blijven en zal de betreffende bepaling onverwijld, in
onderling overleg, vervangen worden door een bepaling die de strekking van de
oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.
Situaties die niet door deze Algemene Voorwaarden worden gedekt, moeten worden
beoordeeld "naar de geest" van deze Algemene Voorwaarden.
Eventuele onduidelijkheden met betrekking tot de interpretatie of de inhoud van een of
meer bepalingen van onze Algemene Voorwaarden moeten worden geïnterpreteerd "naar
de geest" van deze Algemene Voorwaarden.
Artikel 4 - Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt,
wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod is aan verandering onderhevig. De ondernemer heeft het recht het aanbod
te wijzigen en aan te passen.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden
producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om de consument
in staat te stellen het aanbod correct te beoordelen. Indien de ondernemer gebruik
maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de
aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in
het aanbod binden de ondernemer niet.

Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen
geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

De afbeeldingen van de Producten zijn een getrouwe weergave van de aangeboden
Producten. De Onderneming kan niet garanderen dat de afgebeelde kleuren exact
overeenkomen met de werkelijke kleuren van de Producten.

Elk aanbod bevat informatie waaruit de consument kan opmaken welke rechten en
plichten aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
de prijs, met uitzondering van de inklaringskosten en de BTW bij invoer. Deze extra
kosten zijn voor rekening en risico van de klant. De post- en/of koeriersdienst maakt
gebruik van de speciale verordening voor post- en koeriersdiensten bij invoer. Deze
verordening is van toepassing indien de goederen worden ingevoerd in het EU-land van
bestemming, wat hier het geval is. Het post- en/of koeriersbedrijf int de BTW (ook in
verband met de inklaringskosten) bij de ontvanger van de goederen;

de kosten van verzending, indien van toepassing;

de wijze waarop de overeenkomst tot stand dient te komen en de voor de
totstandkoming ervan noodzakelijke handelingen;

of het herroepingsrecht al dan niet van toepassing is;
de wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst;

de termijn voor aanvaarding van het aanbod of de termijn waarbinnen de handelaar de prijs
garandeert;
de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand, indien de kosten van het gebruik
van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag
dan het gewone basistarief voor de gebruikte communicatietechniek;
of de overeenkomst na de sluiting ervan wordt gearchiveerd en, zo ja, op welke wijze zij
door de consument kan worden geraadpleegd;
de wijze waarop de consument, vóór de sluiting van de overeenkomst, de door hem in het
kader van de overeenkomst verstrekte informatie kan controleren en desgewenst
corrigeren;

alle andere talen dan het Nederlands waarin de overeenkomst kan worden gesloten;

de gedragscodes waaraan de handelaar is onderworpen en de wijze waarop de
consument die gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

De minimumduur van de overeenkomst op afstand in geval van een langere transactie.

Optioneel: beschikbare maten, kleuren, materiaalsoorten.

Artikel 5 - De overeenkomst
De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het
moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de
daarbij gestelde voorwaarden.
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de
ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het
aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de handelaar is bevestigd,
kan de consument de overeenkomst ontbinden.
Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, treft de ondernemer passende
technische en organisatorische maatregelen om de elektronische overdracht van gegevens
te beschermen en een veilige webomgeving te waarborgen. Indien de consument
elektronisch kan betalen, zal de handelaar passende veiligheidsmaatregelen nemen.
De handelaar kan - binnen het wettelijk kader - informatie inwinnen over de vraag of de
consument in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen en over al die feiten en
factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op

afstand. Indien de handelaar op grond van dit onderzoek goede redenen heeft om de
overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of
aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
De handelaar verstrekt de consument, samen met het product of de dienst, schriftelijk of
op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden
opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, de volgende informatie

1. het adres van de bedrijfszetel van de handelaar waar de consument met klachten
terecht kan;

2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van zijn
herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding van het
uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

3. de informatie over garanties en de bestaande dienst na verkoop;

4. de in artikel 4, lid 3, van deze voorwaarden genoemde gegevens, tenzij de handelaar
deze gegevens al vóór de uitvoering van de overeenkomst aan de consument heeft
verstrekt;

5. de voorwaarden voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een
duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

In geval van een termijn overeenkomst is het bepaalde in het vorige lid slechts
van toepassing op de eerste levering.

Elke overeenkomst wordt gesloten onder de opschortende voorwaarde van
voldoende beschikbaarheid van de betrokken producten.

Artikel 6 - Herroepingsrecht
Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst
zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktijd gaat in op
de dag nadat de consument of een vooraf door de consument en de handelaar
aangewezen vertegenwoordiger het product heeft ontvangen.
Tijdens de afkoelingsperiode zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de
verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat
nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn
herroepingsrecht gebruik maakt, zendt hij het product met alle geleverde toebehoren en,
voor zover redelijk, in de originele staat en verpakking aan de handelaar terug, conform de
door de handelaar verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Indien de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, dient hij de
ondernemer hiervan binnen 14 dagen na ontvangst van het product op de hoogte te
stellen. De consument moet dit doen in de vorm van een schriftelijke kennisgeving/e-mail.
Nadat de consument heeft meegedeeld dat hij gebruik wenst te maken van zijn
herroepingsrecht, moet hij het product binnen 14 dagen terugsturen. De consument moet
bewijzen dat het geleverde product tijdig is teruggestuurd, bv. door een bewijs van
verzending.
Indien de klant na afloop van de in de leden 2 en 3 bedoelde termijnen niet te kennen heeft
gegeven dat hij van zijn herroepingsrecht gebruik wenst te maken, of het product niet aan
de handelaar heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van
terugzending van de goederen ten laste van de consument.
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de handelaar dit bedrag zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de herroeping, terugbetalen. Voorwaarde is dat
de goederen reeds bij de handelaar zijn aangekomen of dat een sluitend bewijs van de
volledige terugzending kan worden overgelegd.

Artikel 8 - Uitsluiting van het herroepingsrecht
De handelaar kan de consument uitsluiten van het herroepingsrecht voor de in de leden 2
en 3 beschreven producten. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de
ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst,
heeft vermeld.

De uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor producten

1. die door de handelaar tot stand zijn gebracht overeenkomstig de specificaties van
de consument

2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn

3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, of

4. die snel bederven of verouderen;

5. waarvan de prijs onderhevig is aan schommelingen op de financiële markt waarop
de handelaar geen invloed heeft;

6. voor afzonderlijke kranten en tijdschriften;

7. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de verzegeling door
de consument is verbroken; en

8. voor hygiëneartikelen waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. 18

De uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor diensten:

1.betreffende logies, vervoer, gastvrijheid of vrijetijdsbesteding te verrichten op een
bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

2. waarvan de levering, met uitdrukkelijke instemming van de consument, is begonnen
vóór het verstrijken van de bedenktijd

3. op weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 - De prijs
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur kunnen de prijzen van de
aangeboden producten en/of diensten niet worden verhoogd, behoudens
prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
In afwijking van het vorige lid kan de handelaar producten of diensten waarvan de
prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt waarop hij geen
invloed heeft, met variabele prijzen aanbieden. Dit verband met schommelingen en het
feit dat de vermelde prijzen adviesprijzen zijn, wordt in het aanbod vermeld.
Prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen
toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
toegestaan indien de ondernemer hiermee heeft ingestemd en:

1. zij voortvloeien uit wettelijke bepalingen of regelingen, of

2. de consument het recht heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de

dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Volgens artikel 5, lid 1, van de BTW-wet van 1968 is de plaats van levering het land waar
het vervoer aanvangt. In dat geval vindt de levering plaats buiten de EU.
Dienovereenkomstig zal het post- of koeriersbedrijf de BTW bij invoer en/of de
inklaringskosten van de klant vorderen. Daarom zal de ondernemer geen BTW aanrekenen.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en
zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. In geval van druk- en zetfouten is de
ondernemer niet verplicht het product tegen een onjuiste prijs te leveren.

Artikel 10 - Naleving en garantie
De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de
overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van
deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de
overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien
overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor
ander dan normaal gebruik.
Een door de handelaar, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de
wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst
tegenover de handelaar kan doen gelden.

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na
levering schriftelijk aan de ondernemer te worden gemeld. De producten moeten in
de originele verpakking en in nieuwe staat worden geretourneerd.

De garantieperiode van de Ondernemer komt overeen met de garantieperiode van de
Fabrikant. De ondernemer is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke
geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument,
noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de producten.

De garantie is niet van toepassing indien:

De consument heeft de geleverde producten zelf gerepareerd en/of aangepast of door een
derde laten repareren en/of aanpassen;
De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins
onzorgvuldig of in strijd met de voorschriften van de ondernemer zijn behandeld en/of op
de verpakking zijn behandeld;
De ondeugdelijkheid is geheel of gedeeltelijk te wijten aan voorschriften die de staat heeft
uitgevaardigd of zal uitvaardigen met betrekking tot de soort of de kwaliteit van de
gebruikte materialen.

Artikel 11 - Levering en uitvoering
De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst
nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft
gemaakt.
Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is
vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk
binnen 30 dagen uitvoeren tenzij de consument akkoord is gegaan met een langere
leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet
dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk
30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. In dat geval heeft de consument
het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden en recht op een eventuele
schadevergoeding.
In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de
consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na
ontbinding, terugbetalen.
Indien het niet mogelijk is een besteld product te leveren, zal de ondernemer zich
inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de levering dient
op duidelijke en begrijpelijke wijze te worden gemeld dat een vervangend artikel wordt
geleverd. Het herroepingsrecht kan niet worden uitgesloten voor vervangende artikelen. De
kosten van de retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot
het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de
ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.
Artikel 12 - Voortzetting van de werkzaamheden: duur, beëindiging en verlenging
Planning

De consument kan de overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en
die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder
begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe
overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één
maand.

De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die
strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)
of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met
inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een
opzegtermijn van ten hoogste één maand.
De consument kan de in de vorige leden bedoelde overeenkomsten opzeggen
deze te allen tijde te beëindigen en niet slechts op een bepaald tijdstip of
gedurende een bepaalde periode beëindig ze ten minste op dezelfde wijze als ze
door hem werden afgesloten altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de
handelaar voor zichzelf heeft vastgesteld. Uitbreiding
Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is gesloten en betrekking heeft op de geregelde
levering van goederen (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, kan niet stilzwijgend
voor een bepaalde duur worden verlengd of vernieuwd.

In afwijking van het vorige lid kan een overeenkomst van bepaalde duur voor de
periodieke verstrekking van dag- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden
verlengd voor een bepaalde duur van ten hoogste drie maanden, indien de consument
het recht heeft de verlengde overeenkomst aan het einde van de verlengingsperiode op
te zeggen met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten hoogste een maand.

Een overeenkomst voor bepaalde tijd betreffende de geregelde levering van goederen of
de verrichting van diensten kan alleen stilzwijgend voor onbepaalde tijd worden verlengd
indien de consument de mogelijkheid heeft de overeenkomst op elk moment te
beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten hoogste één maand,
die in geval van een overeenkomst voor de geregelde levering van dag- en weekbladen
of tijdschriften, maar minder dan eenmaal per maand, niet langer mag zijn dan drie
maanden.

Een tijdelijk contract voor de regelmatige bezorging van dag- en weekbladen en

tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en
eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na afloop
van een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een
maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde
van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 - Betaling
Tenzij anders is overeengekomen, worden de door de consument verschuldigde bedragen
betaald binnen 7 werkdagen na het begin van de in artikel 6, lid 1, bedoelde bedenktijd. In
geval van een overeenkomst betreffende de verlening van een dienst gaat deze termijn in
nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in de verstrekte gegevens of de
aangegeven betaling onverwijld aan de exploitant te melden.

In geval van niet-betaling door de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke
beperkingen het recht om alle redelijke kosten die hem vooraf zijn meegedeeld, aan de
consument in rekening te brengen.

Artikel 14 - Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven
worden ingediend bij de ondernemer binnen 7 dagen nadat de consument de gebreken
heeft geconstateerd.

Bij de handelaar ingediende klachten zullen binnen een termijn van 14 dagen na de datum
van ontvangst worden beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere
verwerkingstijd vraagt, wordt door de handelaar binnen de termijn van 14 dagen
geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een
meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat
aan de geschillenbeslechtingsprocedure is onderworpen.

Een klacht schort de verplichtingen van de handelaar niet op, tenzij de handelaar
schriftelijk anders aangeeft.

Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar
zijn keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 - Geschillen
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene
voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Zelfs als
de consument in het buitenland woont.